உணவூ முறைமைகளை நிலைமாற்றுவதில் பெண் விவசாயிகளின் வகிபாத்திரம்: மக்களின் உணவூ முறைமைக்கான சிவில் சமூக அமைப்புக்களின் பரிந்துரைகள

Published: 2021
PDF : Click to Open PDF

tamil0912