இலங்கையில் சட்டத்தின் ஆட்சியினையூம் மனிதப் பாதுகாப்பினையூம் பயங்கரவாதத்தினைத் தடுப்பதையூம் புரிந்துகொள்ளல்

Published: 2021
PDF : Click to Open PDF

Understanding Rule of Law Human Security and Prevention of Terrorism in Sri Lanka Tamil 1