கண்டி மாவட்டத்தில் முஸ்லீம்களுக் கெதிரான வன்முறை பற்றிய உண்மைகளைக் கண்டறியும் அறிக்கை

Published: 2021
PDF : Click to Open PDF

kandy fact tam