කාන්තාවන් බලසතු කිරීම ශක්තිමත් කරන ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී සමානාත්මතා ව්‍යවස්ථාවක් සැලසුම් කිරීම

Published: 2021
Click to Open PDF: https://lstlanka.org/images/publications/reports/2021/SINHALA_-_Designing_a_gender_equal_constitution_that_empowers_women_FINAL.pdf

SINHALA Designing a gender equal constitution that empowers women