2018 මාර්තු මාසයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති වූ මුස්ලිම්-විරෝධී ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්දයෙන් කරුණු සෙවීමේ වාර්තාව

Published: 2021
PDF : Click to Open PDF

kandy fact sin