எல்லைகள் பற்றிப் பேசுவோம்: சுற்றுலாத்துறை, பிரசாவுரிமை மற்றும் கொவிட் – இலங்கையின் பதிற்செயற்பாடு

Published: 2021
PDF : Click to Open PDF

tamil