‘மஹிந்த மஹதயாவுக்காகக் காத்திருத்தல்’: 2018 உள்ளூராட்சித் தேர்தலின் தாத்பரியங்கள்இ பாடங்கள் மற்றும் நம்பிக்கை கெடுக்கப்பட்ட எதிர்பார்ப்புக்கள்

Published: 2018
PDF : Click to Open PDF

Screen Shot 2018 07 09 at 2.54.38 PM